Правила

Общи условия или Условия за ползване използване платформата на Gshop.bg

Значение на термините употребени в това споразумение:

Администратор - платформата за публикуване на онлайн обяви, оперираща под името Gshop.bg.

Обява - Съобщение за продажба или търсене на даден вид стока или услуга.

Артикули - стоки, услуги и права, които се търсят или предлагат в Gshop.bg.

Потребител - Физическо или юридическо лице, съгласило се с общите условия за използване на сайта Gshop.bg.

Акаунт - Данни за потребителя, като например - парола и ел, поща.

Регистрация - Създаване на нов Акаунт на платформата.

Споразумение с потребителя - настоящите Общи условия на Gshop.bg.

Промо опция - Вариант, при който срещу заплащане обявата на даден потребител ще бъде промотирана (рекламирана)

Кредити - Паричната сума, която Потребител плаща авансово, за да зареди Акаунт с цел след това да я използва за рекламиране (промотиране) на свои обяви.

Следното споразумение се сключва между Потребителя и Администратора на сайта за неопределен период от време, от момента, в който Потребителят започне по какъвто и да е начин да използва Платформата. Използването на Gshop.bg означава, че Потребителят се е запознал и е приел Споразумението, както и с всяко негово последващо изменение.

Потребителят има правото да прекрати настоящето споразумение по всяко време, като изтрие своя Акаунт и/или публикуваните обяви и/или потребителят престане да използва ПЛАТФОРМАТА по някакъв друг начин. Потребителят продължава да носи отговорност за действията си в Gshop.bg, извършени по време да действие на Споразумението.

Платформата може да бъде използвана от дееспособни физически лица над 18 годишна възраст, от юридически лица и от други правни образувания, създадени в съответствие с българското законодателство.

Използването на Платформата изисква наличието на инструменти, които позволяват достъп до интернет, включително програма, която позволява преглеждането на съдържанието на съответната интернет страница.

Условия, на които даден потребител трябва да отговаря, за да публикува обява:

Потребителят трябва да притежава продуктът предназначен за продажба от него или той самият да го е изработил.

Потребителят трябва да определи искана от него цена за продуктът, който продава. Ако в обявата са посочени повече от един артикул или услуга в описанието трябва да е описано дали исканата цена се отнася за единия от тях или за всички общо. Потребителят може да поиска фиксирана сума за своят артикул, да поиска договаряне на сумата или да го даде безплатно.

Потребителят няма право да публикува обяви, които указват, че цената всъщност е във валута, различна от посочената от него в обявата.

Потребителят трябва да избере най-подходящата категория за неговият продукт или услуга.

Потребителят трябва да оповести местоположението на продуктът, който продава или услугата.

Потребителят трябва да има разрешение за използването на снимката, която прикачва към обявата или да притежава нейните авторски права.

Потребителят трябва да използва само кирилица при писане на обявата си. Може да използва латински букви само при споменаване на даден вид марка или фирма.

Потребителят няма правото да публикува линкове или уеб адреси водещи към други сайтове.

Потребителят няма право да публикува повтарящи се обяви. За такива ще се смятат такива със съвпадащи си или подобни описания, заглавия снимки, както и такива, които предлагат подобни продукти/услуги.

Потребителят няма право да публикува за контакт телефонни номера с добавена стойност.

Потребителят няма право да рекламира своите обяви в платформата чрез способи, които са в разрез с тези предлагани от администраторът на сайта.

Потребителят няма право да публикува обяви свързани с групово пазаруване от международни сайтове.

Потребителят няма право да изброява марки и модели на стоки, които не продава чрез обявата.

Потребителят няма право да публикува обяви, които са с рекламна цел.

Потребителят няма право да публикува обяви сдържащи артикули, които са, включени в секцията "Забранени артикули и услуги", която представлява неразделна част от настоящото споразумение.

Потребителят се съгласява да не нарушава настоящите условия по какъвто и да било начин.

Потребителят се съгласява да спазва следните условия.

Потребителят е длъжен да подхожда честно и почтено спрямо другите Потребители и е изцяло отговорен за действията или бездействията си при използването на Gshop.bg.

Потребителят няма право да използва Акаунтите на други Потребители, нито да предоставя своя Акаунт за ползване от други лица. Той е длъжен да пази в тайна паролата на Акаунта си.

Потребителят няма право, по какъвто и да е начин да използва търговските марки Gshop.bg, авторските права върху графичните елементи на Gshop.bg, включително и логото, както и върху оформлението и състава на тези елементи и дизайна на Платформата.

Всеки потребител сам носи отговорност за съдържанието на публикуваните от него обяви и снимките към тях, както и за изпратените от него лични съобщения.

Потребителят е длъжен да не използва Платформата по начин, който противоречи или не е в съответствие с целта й.

Потребителите нямат право да поместват или изпращат чрез обявите си, снимките към тях или личните си съобщения съдържание, което нарушава законовите и нравствени норми, изобразява или разпространява насилие, омраза, расизъм, дискриминация, от какъвто и да е вид, включително но не само на културна, етническа, полова, сексуална, политическа, религиозна основа, нарушава личните права или накърнява достойнството на трети лица.

Потребителят няма право да изпраща еднотипни, масови, призивни, рекламни (за продукти или сайтове), подобни спамърски лични съобщения. Всички получатели на подобен тип лични съобщения следва да информират администраторите на Gshop.bg, за да бъдат предприети необходимите мерки.

Потребителят няма право да нарушава поверителността на други потребители на платформата Gshop.bg, преди всичко чрез събиране, притежание и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.

Потребителят няма право да предприема действия, които могат да попречат или да повлияят на функционирането на Платформата, както и действия, които включват повреда, промяна, премахване или затрудняване на достъпа до данните на други потребители.

Потребителят няма право да публикува обяви или да предприема други действия в ущърб на Администратора или други лица, включително, но не само, като нарушава техни права на собственост, авторски и сродните им права, както и права, произтичащи от регистрацията на изобретения, патенти, търговски марки, промишлени дизайни и други права на интелектуална собственост.

Администраторът има право да блокира достъпа на Потребител до Акаунта му, както и да премахне негови обяви, без да се обосновава.

Администраторът има право да прави това, включително, но не само, когато Потребител нарушава настоящото Споразумение, но и когато вреди по какъвто и да било начин на други Потебители или на самия Администратор, включително чрез оказване на негативно въздействие върху репутацията на Gshop.bg.

В случай че акаунта на даден Потребител бъде блокиран от Администраторът на сайта - Потребителят трябва да получи изричното му съгласие преди да създаде нов акаунт.

Промо обяви, които нарушават правилата по какъвто и да било начин, ще бъдат изтривани от администратор без предупреждение, като в този случай сумата, изразходвана за промотиране на обявата, няма да бъде възстановявана.

Администраторът не взема участие по какъвто и да било начин в сделките, сключвани между Потребителите на Платформата. Gshop.bg и не гарантира, че Потребителите са правоспособни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към трети страни или нарушаването от тяхна страна на права на трети лица.

Администраторът не носи отговорност за действия, които са предприети от дадени потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите Общи условия.

Администраторът не носи отговорност за качеството, безопасността или законността на стоките и услугите, които се предлагат от потребителите на платформата, както и за валидността или верността на информацията, която потребителите представят.

Администраторът не носи отговорност за публикации в Платформата или извън нея, които не са направени от самият него.

Администраторът не носи отговорност за изпращаното от потребителите на Gshop.bg съдържание под формата на текст, графики, рисунки или прикачени файлове до други потребители на платформата, но има право, без да е длъжен, да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание нарушава настоящите общи условия за ползване на платформата.

При използването на платформата Gshop.bg, Потребителят приема личните му данни да бъдат обработени от нейният Администратор за нуждите и правилното функциониране на платформата Gshop.bg съгласно споразумението между тях.

Посочените лични данни от потребителят, ще бъдат събрани и обработени от Администратора съгласно приложимите законови разпоредби и политиката за защита на личните данни, включена в секцията "Защита на личните данни".

Потребителят се съгласява да получава информация от системата засягащи препятствия, промени или технически повреди в работата на платформата Gshop.bg, както и друга информация, включително и рекламна от Администратора и негови партньори на електронния адрес, посочен от Потребителя в регистрационния формуляр или от който активира обявите си.

Потребителят има правото да разтрогне съгласието си за получаване на такава информация по всяко време от секцията Настойки > Известия.Потребителят се съгласява снимките и съдържанието, публикувани в обявите му, да бъдат използвани за бюлетини и други нужди на Gshop.bg.

В случай, че посочените услуги не бъдат изпълнени от Администратора или не бъдат изпълнени съгласно настоящите разпоредби, потребителят има право да подаде оплакване до него в електронна форма (като използва формуляра за контакт) или чрез писмо до адреса на Администратора.

Оплакването трябва да съдържа най-малко името на потребителя, електронния (този, чрез който се е регистрирал или публикувал обяви) или физическия му адрес, и описание на евентуалната нередност.

Всяко оплакване трябва да бъде изпратено в 14-дневен срок от настъпването на основанието за него. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

Ако данните или информацията, описани в оплакването на потребителят са недостатъчни, Администраторът ще се свърже с потребителяъ изпратил оплакването, преди да разгледа оплакването му с искане за допълване на липсващите данни.

Администраторът ще разглежда всяко оплакване в рамките на 14 дни от неговото получаването.

Отговор на оплакване се изпраща само на имейл адреса, който е посочен при изпращането на оплакването.

В случай, на каквито и да е спорове, свързани с настоящите общи условия, приложимо ще е българското право, като те ще се разглеждат от компетентния български съд.

Администраторът има правото да публикува нова версия на Споразумението за услугите, предоставяни в Gshop.bg.

Ако не е указана дата, то промяната влиза в сила от деня на публикуването и?.

Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с евентуалните промени по Споразумението при всяко ползване на Платформата Gshop.bg.

Всяко ползване на Платформата, по какъвто и да е начин, ще се разбира като съгласие с направените промени.

При отказ на направените промени, то договорът с Администратора ще бъде разтрогнат.

Личните данни на потребителите - физически лица, както са определени в Закона за защита на личните данни се обработват от Gshop.bg, по-долу наричан Оператор.

За операторът защитата на личните данни на Потребителите е от огромно значение. Той ще полага особена грижа при избора и използването на съответните технически и организационни мерки, които гарантират защитата на обработваните данни, на мерките за информационна сигурност, включително, без ограничение, на системите за криптиране на данни.

Операторът се задължава да защитава личните данни на потребителите срещу предоставянето им на неупълномощени лица, както и срещу обработването им в противоречие на приложимото законодателство.

Операторът ще упражнява постоянен контрол върху процеса на обработка на данни, ще ограничава достъпа до данните на потребителите, доколкото това е възможно и ще ги предоставя на трети лица обработващи данните, само при необходимост за правилната и по-добра работа на Платформата или с цел проверка при съмнения за неправомерни действия от страна на някои от потребителите на Платформата или трети лица.

Личните данни на Потребителите се обработват от Оператора под защитата ан Закона за защита на личните данни с цел сключване, определяне съдържанието на и прекратяването на Споразумението с потребителя и с цел предоставяне на услуги от Оператора на Платформата, включително свързване с Потребителите при администриране на Gshop.bg (наричан тук за краткост „Платформата“) и изпълнението, на каквито и да е други дейности, свързани с изпълнението на Споразумението с потребителя.

Личните данни на Потребителите могат и ще бъдат използвани за проверка дали регистрираното лице изпълнява изискванията, посочени в Споразумението с потребителя или разпоредбите на закона, включително като бъдат предоставени на трети лица (включително, но не само банкови и финансови институции) при условията на настояща политика за защита на личните данни и закона дори при съмнения за каквито и да било нарушения. Личните данни ще бъдат обработвани също и със съгласието на Потребителите, за маркетингови цели, свързани с дейността на Оператора (включително Платформата) и за предоставянето на услуги от Оператора.

Потребителят няма да получава маркетингова и търговска информация, ако не е дал съгласието си да получава такава. Предоставянето на каквито и да е лични данни е доброволно. Лица, посещаващи Платформата, могат да разглеждат рекламните съобщения, без да регистрират Акаунт и да предоставят лични данни.

Операторът гарантира, че Потребителите на платфромата ще могат да упражняват своите права, оповестени в Закона за защита на личните данни, включително правото си на достъп до личните данни и тяхното коригиране, както и правото им на контрол върху тяхното обработване в съответствие с принципите, залегнали в закона.

Като част от упражняването на правото на контрол върху обработването на собствените си лични данни, Потребителите имат право, в това число, да изпращат писмено искане за спиране на обработването на данните и да повдигат възражение срещу обработката, ако Операторът възнамерява да ги обработва за маркетингови цели, или срещу предаването им на администратор на данни или обработващ данните, различен от Оператора. Ако Потребителят е използвал Платформата в противоречие с разпоредбите на закона или Споразумението с потребителя, и по-специално, не изпълни всички условия по него, данните на Потребителя могат да бъдат запазени, а именно за установяване на отговорността и за предотвратяване на по-нататъшна незаконосъобразна употреба на услугите на Оператора. Личните данни могат да бъдат записвани и съхранявани от Оператора.

Достъп до личните данни на даден потребител може да се предостави само на лица, които са упълномощени от приложимите разпоредби на закона да ги получават, включително компетентните съдебни власти. Личните данни на Потребителите могат също да бъдат предавани на трети лица, посочени от Оператора, включително лица, на които Операторът е възложил да изпълняват дейности, свързани с услугите, предоставяни на Потребителите от Оператора на Gshop.bg, в обхвата и за периода, необходим за предоставянето на Потребителите на услугите от Оператора.

Ако Операторът получи оплакване уличаващо даден потребител в използване на платформата в противоречие с разпоредбите на Споразумението с потребителя или с приложимите разпоредби на закона, Операторът може да обработва личните данни на Потребителя в обхвата, необходим за установяването на отговорността на Потребителя.

Операторът запазва своето право да филтрира, блокира и изтрива съобщения, изпратени през вътрешната система за съобщения, в това число, ако те са спам, съдържат някакъв вид забранено съдържание или ако те представляват всякаква заплаха за сигурността на Потребителите или Операторът прецени, че те нарушават по някакъв начин Споразумението му с потребителя.

Операторът декларира, че ще използва IP адресите от компютрите на своите Потребителите, които са събирани по време на сесията им със Платформата, като те ще бъдат използвани за технически цели, свързани с администрирането на сървъра. Освен това, IP адресите ще бъдат използвани за събирани на обща статистическа демографска информация (напр. относно региона, от който е осъществено свързването) и да бъдат използвани само за статистически анализ и коригиране на грешки в системата. Данните могат да бъдат свързвани с други данни, предоставяни от Потребителите за целите на предоставяне на услуги на Gshop.bg.

Операторът декларира, че преминаването през уебстраниците на неговата Платформа генерира файлове - „бисквитки”, т.е. малки части от текст, които се записват на компютрите на потребителите, които използват Платформата, и че те правят възможно да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания и да се събира обща статистическа информация, свързана с начина, по който Платформата се използва. Лице, използващо Платформата, може да блокира процеса на генериране на файлове - „бисквитки” по всяко време чрез избор на съответна опция в уеб браузъра си. Операторът декларира, че когато опцията за записване на файлове – „бисквитки” е забранена в уеб браузера, е възможно да възникнат затруднения при използването на Платформата, които могат да включват по - бавно от обичайното изпълнение на операции.

Подробна информация за политиката на Платформата относно използването на „бисквитки“ можете да намерите тук.

Обяви, които е забранено да се публикуват на платформата:

Обяви съдържащи стоки или услуги, които нарушават закона, това включва и фалшивите продукти.

Обяви съдържащи продукти, които по някакъв начин разпространяват насилие и омраза.

Обяви, които чрез своето съдържание накърняват името и достойнството на трети лица.

Обяви съдържащи снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание.

Обяви, които съдържат продукти с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.

Обяви предлагащи тютюн и тютюневи изделия.

Обяви предлагащи хомеопатични и лекарствени средства.

Обяви, чрез които се продават опасни химически субстанции, които застрашават живота и здравето на човек или околната среда (например сярна киселина, карбид).

Обяви предлагащи вредни субстанции и упойващи средства, в частност наркотици и всички други субстанции използвани за техни заместители, независимо от това дали притежанието и търговията на такива субстанции и упойващи средства е забранена от закона.

Обяви съдържащи каквито и да било артикули нарушаващи авторски или други права на интелектуална собственост.

Обяви съдържащи пиротехнически артикули.

Обяви съдържащи огнестрелни оръжия (както и техните шасти) и муниции, чието притежание или търговия изискват притежаването на подходящо разрешително.

Обяви съдържащи рибарски приспособления, които са забранени от закона.

Обяви съдържащи човешки и животински тъкани и органи, с изключение на човешка коса и продукти от животинска кожа, козина, пера, рогове и др. външни органи, при положение, че не са забранени за продажба от закона.

обяви, които съдържат магистърски и бакалавърски тези, дипломни работи, есета и други реферати и доклади от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи.

обяви продаващи дипломи за завършено образование или курсове.

Обяви предлагащи услугите ясновидство и гадателство.

Обяви за дистанционна работа и всички видове Афилиeйт програми.

обяви предлагащи предлагане и изкупуване на всякакви вземания.

Обява предлагаща отпускане на паричен кредит, освен ако лицето не е регистрирано от Българска народна банка като финансова институция. В заглавието и описанието на обявата трябва да се впише недвусмислено на коя кредитна институция е представител авторът на обявата и той следва да изпрати копие на документ, легитимиращ го като неин представител до Администратора при поискване.

Обяви, които съдържат стоки или услуги, свързани с участие в тъй наречените финансови пирамиди, т.е. финансови структури, образувани на базата на привличане на нови членове, където основният или единствен източник на приходи е входната такса, платена от тях.

Обяви предлагащи каквито и да било системи и схеми за инвестиране на фондовата борса и системи за числови игри и букмейкърски залагания, както и услуги, свързани със съдействие за присъединяване към такива игри или залагания.

Акции в дружества, дялове, облигации и други ценни книжа, пасиви, дялово участие в инвестиционни фондове, полици и застрахователни продукти, както и всички други финансови инструменти, предлагани като форма на инвестиране на средства, с изключение на ценни книжа в материална форма, които имат колекционерска стойност.

Регистрационни талони и регистрационни номера за МПС, предлагани без превозните средства, за които се отнасят.

Лични данни или списъци с адреси на електронна поща.

Каталози за поръчка по пощата и за директни продажби, които се използват за поръчка на стоки, освен остарели каталози с колекционерска стойност.

Обяви предлагащи непопълнени гаранционни карти.

обяви предлагащи софтуер, който съдържа компютърни вируси или други вредни елементи и компоненти.

Обяви предлагащи софтуер под лиценз "Не е предназначен за продажба", в тестове, безплатен софтуер, условно безплатни програмни продукти, версии на софтуер, който не се поддържа.

Обяви предлагащи софтуери и услуги, чрез които се събира информация от компютърни потребители без тяхното знание.

Обяви, които предлагат софтуер, чрез чиято помощ се премахва или инсталират заключвания на SIM карта на мобилни телефони, както и информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания

Обяви, които продават софтуерни устройства, които се използват за премахване на блокировки и пароли от персонални компютри и лаптопи, твърди дискове и други информационни носители, както и авто-радиа заедно с информация, упътвания и услуги, свързани с премахването или инсталирането на подобни блокирания;

Обяви предлагащи софтуер, който позволява да се генерират адреси за електронна поща от уеб-страници или позволяващ изпращането на съобщения в големи мащаби до потребители на интернет услуги или услуги за моментални съобщения и др., които не са заявили изрично своето желание за получаването им.

Обяви, които предлагат активационни кодове, CD-ключове, регистрационни номера, които се предлагат без знанието на оригиналния носител, към който се отнасят.

Обяви, които предлагат указания или адреси (връзки) и FTP сървъри, които съдържат информация или подпомагат а). Създаването или придобиването на експлозиви, които нарушават приложимото право, и чието притежание е забранено; б). нарушаването на разпоредбите на приложимото право.

Обяви продаващи акаунти за моментални съобщения в Интернет (например Skype, ICQ).

Обяви, които предлагат безплатни акаунти за електронна поща (адреси за електронна поща).

Обяви предлагащи настройки за профил на свободна интернет платформа или подкани за използване на такива услуги или за създаването на профил там.

Профили в програми за поощряване по какъвто и да било начин на постоянните клиенти и услуги, свързани с такива програми.

Обяви съдържащи автомобилно обслужващи програми (като EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP).

Забранява се предлагането на артикули от настоящия списък като подарък самостоятелно или заедно с други продукти или услуги.